Xem Video hướng dẫn cách sử dụng các tính năng của ZNS Integration App ...

​Read More

Sau khi tải ZNS Integration tại Bitrix24 App Market https://www.bitrix24.com/apps/?app=younet_social_intran.app6 và cài đặt thành ...

​Read More

Điền thông tin và upload logo để tạo được mẫu tin tại đây: https://forms.gle/qJ6vwWmHKKhhyPPm8 ...

​Read More

Sau khi hoàn thành 5 bước thì tiến hành tạo mẫu tin ở: https://zns.oa.zalo.me/account/billing/overview ...

​Read More

Lấy access token ở https://developers.zalo.me/tools/explorer/ Sử dụng tool API Exproler *Chú ý: Để lấy được ...

​Read More

Tạo ZBA (Zalo Business Account) và ID ứng dụng để truy cập vào API ...

​Read More