• Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Bước 8 – Các bước sử dụng ZNS Integration

Bước 8 – Các bước sử dụng ZNS Integration

Xem Video hướng dẫn cách sử dụng các tính năng của ZNS Integration App trên Bitrix24, bao gồm:

  • Khởi tạo chiến dịch
  • Tạo Template mẫu tin
  • Gửi mẫu tin đến khách hàng
  • Xem thống kê và báo cáo.